Ledarutveckling

”If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more – you are a leader.”

Ledarutveckling

Vi jobbar med ledarutveckling på alla nivåer. Insatserna tas fram i nära samarbete med kund och löper ofta över tid. Hemuppgifter, förstudier och lärgrupper används för att trigga varaktig beteendeförändring. Teorier och modeller grundas i den senaste ledarskapsforskningen med målet att få individer och grupper att reflektera, utmana sig själva och utvecklas. 

Ledningsgruppsutveckling

I arbetet med ledningsgrupper är tydlighet, tillit och transparens avgörande för att teamet ska utvecklas. Att gå från operativt till strategiskt fokus, hitta vägar för effektiv kommunikation, samarbete, beslutsfattning och att tydliggöra roller är av stor vikt för en ledningsgrupps framdrift. Mätningar och självskattningar tydliggör var teamet befinner sig i sin utveckling. Insatserna är interaktiva, stärker resultatet och ett proaktivt arbetsklimat.

Teamutveckling

Vi jobbar med både konfliktgrupper och högpresterande team och låter relationer och psykologisk trygghet ligga till grund för de resultat teamet skapar. Fokus ligger på hur gruppen kan skapa lönsamhet och kvalitet, jobba kreativt, gränsöverskridande och inte fastna i silos utan i stället agera som team.

Organisationsutveckling

Vi följer organisationer på nära håll, ofta under flera år. Ledarskap, teamarbete, kommunikation och eventuella konflikter kartläggs genom djupintervjuer. Därefter faciliteras, tränas eller coachas berörda grupper. För att möta de behov som finns i organisationen bistår vi även med Train the trainer-upplägg, återkoppling och rådgivning.

Coachning och chefstöd

Coachning och chefsstöd erbjuds för längre eller kortare insatser. Coachningarna fokuserar på proaktivitet och beteendeförändring. Hemläxor och artiklar ges för bästa möjliga utveckling.